stock and commodities technical analysis

מדד ת"א35 – תמנות מצב בשלושה גרפים

מן הגרף החודשי מובן מדוע ירד המדד השבוע - זוויות גאן שבועיות עם היסטוריה ארוכה בלמו אותו. הגרף היומי מראה אפשרות לחזרה מעלה בחציה של 1452 ותמונה דומה עולה מן הגרף השעתי.

התמונה העולה משלושת הגרפים מורכבת. הגרף החודשי מראה התנגדות חזקה ב1492 בדמות זווית 45 מעלות שבועית העולה משפל 1995.

הגרף החודשי מראה התנגדות משמעותי מאוד באזור הגבוה של שבוע שעבר עת נגע המדד במחיר 1500. הזווית האדומה העולה משפל 1995 עוברת השבוע ב1491. חציה מעלה של רמה זאת תפתח מהלך עליות משמעותי לאזור1566 בשלב ראשון.

הגרף הבא מראה ריבוע טווח בין שיא לשפל שנת 2020. התמונה כאן ניטרלית, שכן הסגירה היתה בנקודה מעל קו האמצע של הריבוע המבדיל בין הטרירטוריה השורית לדובית.

לכאורה הירידות השבוע היו תיקון טכני מצוי בתוך מגמה עולה בטווח הקצר. זאת היתה התמונה אלמלא ראינו את הגרף הקודם. עליה מעל רמה זאת מעבירה את המחיר חזרה אל הטריטוריה השורית ועליה חזרה אל הזווית השבועי הארוכה מן הגרף הראשון אלא שהגרף השעתי מראה שהירידה עדיין לא מאחורינו. נדרשת עליה מעל הזווית האדומה היורדת מן השיא של שבוע שעבר.

המדד נתמך על זווית 45 מעלות עולה אולם הוא עדיין מתחת זווית 45 יורדת מן השיא.

בגרף ניראה כי יום המסחר האחרון נתמך על ידי  זווית ה45 מעלות העולה מן השפל של יום רביעי. יחד עם זאת כדי לדעת שמהלך הירידות תם יש לחצות מעלה את הזווית 45 מעלות היורדת מן השיא.  זווית זאת נמצאת בשעת המסחר הראשונה מחר ב-1461.

 

סיכום

יום המסחר האחרון היה נר פנימי. על פי הכלל של גאן. עליה מעל הגובה של הנר הקודם מאשר שינוי מגמה. מבחינה זאת עליה מעל 1452.5 תאשר זאת. אישור משמעותי יותר לסיום מהלך העליות הוא חצייה של רמת 1461 ותרד נקודה בכל שעת מסחר נוספת.

 

יגאל סקולניק

Exit mobile version