stock and commodities technical analysis

על ההבדל בין זוויות גאן לקווי מגמה

זוויות גאן מתחתיות היסטוריות חוזות את סיומי המפולות ב30 השנים האחרונות

ההבדל בין מה שקרוי בפי המנתחים הטכניים המצויים קווי מגמה לבין זוויות גאן הוא ההבדל שבין סגירת השערים אחרי שהסוסים ברחו לבין סגירת השערים מראש בטרם יברחו הסוסים. ההבדל הוא בין מי שמשרטט את קו המגמה אחרי שנוצרה התחתית או השיא בדיעבד לבין מי שיודע מראש איפה תהיה התחתית או השיא במקרה ויתקרב לשם המחיר.

זוויות גאן הן למעשה קווי המגמה בעלי המשמעות הגדולה ביותר שכן מבוססות על כללים מתמטיים גאומטריים הפועלים על כל דבר שקיים בעולם. זאת בניגוד למה שלומד כל מנתח טכני שקו מגמה מותחים בין תחתיות (במגמה עולה) או בין שיאים (במגמה יורדת). ההבדל העיקרי הוא שמנתח טכני מצוי יודע את קו המגמה רק הרבה אחרי שהוא נוצר בעוד שגנאליסט (אנליסט גאן) משרטט את אותם עוד הרבה לפני שהתחילה תנועת המחירים אליהם. בעוד שגנאליסט יודע איפה תיעצר תנעת המחירי או איפה תתהפך תנועת המחירים המנתח הטכני יודע זאת רק בדיעבד. וברוב המקרים הרבה אחרי שנוצרה ההזדמנות להיכנס לפוזיציה או להפוך אותה. 

אין בכוונתי לומר שכל מי שהמנתח בשיטת גאן יודע הכל מראש. אולם הוא יודע את מפת הדרכים במידה ולמד אותה היטב. אתן לכך שתי דוגמאות כאן. 

בדוגמא הראשונה המובאת לפנינו ניראית תנועת המחירים מאז תחתית מרץ 2020 במדד ת"א 35. למנתח טכני מצוי אין כלי כדי לדעת מראש איפה תיתמך הירידה השנייה אחרי שנוצרה התחתית של מרץ. אולם בעבודה על פי כללי השיטה  של גאן הזווית האדומה הזאת שורטטה עוד הרבה לפני שהגיע לשם המחיר. מי שיודע את חשיבותה של זווית ה-45 היה יודע שכאן כדאי לקנות או להפוך פוזיציה משורט ללונג ולמקם הוראה לקטיעת הפסד עם סיכון מינימלי של כסף, זאת בשעה שמי שעובד על פי כלים אחרים היה לכל היותר יכול לנחש זמן רב אחרי שנוצרה התמיכה השניה, כי המגמה השתנתה או שלא מדובר בתיקון טכני במגמה יורדת אלא שינוי מגמה. מנתח טכני מצוי שהיה מביט בכדור הבדולח הסטוכסטי או ה-RSI היה יכול בקלות לחשוב שהמגמה השתנתה 4% לפני שהגיע התחתית בפועל.

בדוגמא שניה ניראה את אותו מדד במבט ארוך טווח. מי שעבד נכון יכול היה לדעת היכן נגמה המפולת של 2009 וכן זאת של 2020 משום שהזוויות שורטטו עוד בשנת 1995 ושנת 2003. מנתח טכני יכול היה לחזות במשהו את תחתית 2020 לאחר שנוצרה תחתית 2009 אולם גנאליסט ראה את התחתית על בסיס שתי זוויות גאן חשובות. הראשונה היא זווית 45 מעלות שבועית היוצאת משפל 2003 וכן על בסיס זווית 63.4 מעלות היוצאת מן האפס. בגרף אפשר לראות את התלכדות שתי הזוויות לתמיכה במפולת 2008. למותר לציין כלי גאן אחרים שחזו תחתית זאת של המדד.

מובן שאת הקו האדום העליון המשורטט כאן לא היה מותח אף מנתח טכני מצוי שכן אין כאן מה שקרוי קו מגמה הוא אינו עובר בין תחתיות רצופות ועל פי כלל זה אפשר היה למותחו רק אחרי תחתית 2018. זאת בשעה שאפשר היה למתוח את הקו מראש עוד בשנת 1995 חשיבותו ניכרת לאורך כל הדרך. מבט על השנה האחרונה מראה שתי זוויות גאן התומכות את המדד הראשונה היא זאת ששורטטה עוד בשנת 2003 והשניה – הירוקה זאת היוצאת מן האפס מתחתית 2009. 

סיכום

ידיעת השימוש מזוויות גאן עולה על השימוש במה שקרוי בקורסי הניתוח הטכני  "קווי מגמה" את מיקום זוויות גאן אפשר לחשב בכל זמן ולדעת שהמחיר הגיע לתמיכה או להתנגדות בעת ההתרחשות ממש (ובתנאי המנתח ער לדברים) בעוד שמנתח טכני מצוי יודע שזאת תמיכה או התנגדות בדיעבד. בעוד שמנתח טכני מצוי מנחש שהוא משרטט את קו המגמה העקרי גאנאליסט יודע זאת. הבדל משמעותי מאד…

על תפקודן של זוויות גאן תוכל לקרוא גם במאמר הקודם "הטווח בין שתי זווית גאן נפרץ"

אגב הזווית האדומה העליונה מצויה השבוע ב1490 וד"ל.

יגאל סקולניק

Exit mobile version